Historie chatové osady

Počátky založení chatové osady Vlčí důl se vážou na místní Bludovské koupaliště Vlčí důl, jehož historie sahá do roku 1949, kdy bylo započato s obnovou vysušeného Petrovického rybníka. Tyto práce byly zahájeny spolkem rybářů. Následně se z tohoto rybníka vybudovalo koupaliště, které byloslavnostně otevřeno v roce 1953. Více informací naleznete zde.

Počátky založení chatové osady sahají do roku 1965, kdy byla započata výstavba první chaty. Parcely určené k výstavbě chat byly zaměřeny na pozemcích jiných vlastníků a následně byly od těchto majitelů vykoupeny Místním národním výborem v Bludově, který jednotlivé parcely pro výstavbu chat převedl do osobního vlastnictví žadatelům.

S výstavbou dalších chat následně započali jak místní Bludované tak obyvatelé tak obyvatelé z okolních míst. Poslední chatař započal v výstavbou v roce 1985. Celkově chatová osada má 33 popisných čísel avšak čísla 1,2 a 3 se nachází mimo chatovou oblast. S další výstavbou se již nepočítalo.

Se vznikem chatové osady Vlčí důl bylo třeba přistoupit k úpravám příjezdové komunikace a to jak pro horní část chatové osady tak i pro dolní část v blízkosti koupaliště. Příjezdovou komunikaci v horní části si vybudovali majitelé chat sami vlastními silami a to od horního konce obce od lip, došlo k rozšíření úvozu tak aby bylo možno použít opravních prostředků k dopravě stavebního materiálu, tak i pro osobní dopravu. V roce 1976 byla tato příjezdová komunikace vyasfaltována  a podobně byla vybudována komunikace v dolní části  chatové osady poblíž koupaliště.

Chatová osada taktéž neměla zajištěnou pitnou vodu a proto bylo nutné přistoupit k vybudování studny. Toto bylo provedeno v dolní části chatové osady v roce 1970 vrtem do hloubky 13 m. Dále bylo nutné řešit zavedení elektřiny do chatové osady což se po dlouhých jednání podařilo s podmínkou, že si veškeré práce provedou chataři sami a i finančně uhradí. Po zakoupení sloupů bylo s pracemi započato v dubnu 1970. Celá tato akce byla dokončena  v roce 1975. Po napojení chatové osady na elektrickou síť byla tato podle platných předpisů a směrnic předána bezplatně energetickým závodům v Zábřehu.

K využití volného času chatařů bylo vybudováno jak v horní, tak v dolní části volejbalové hřiště. Při budování svého okolí se chataři podíleli na akcích Z. Velký kus práce odvedli mimojiné při budování koupaliště. V roce 1976 se podíleli na úpravě prostranství kolem koupaliště, postavení oplocení kolem celého koupaliště a také spolupúracovali na mnoha jiných akcích, o které MNV Bludov požádal.

Chatová osada byla zapojena do práce složek MV NF v Bludově, kterou od počátku zastupoval chatař pan František Kašpar. V letech 1981 – 1982 chataři znovu zabezpečili nové oplocení celého koupaliště. V roce 1983 na základě požadavku a zajištění dostatku pitné vody pro chatovou oblast bylo s MNV v Bludově dojednáno napojení chatové osady na studnu MNV před budovou na koupališti s tím, že chataři vlastní prací a finančními prostředky vybudují vodovod. MNV Bludov dal k vybudování vodovou a odběruze studny souhlas. Na vybudování vodovodního řádu  a postavení výpustí se podílelo 19 chatařů. Celkové náklady na vybudování vodovodního řádu tehdy  činili 23.334 ,- Kčs.

V roce 1984 se chataři podíleli na odstranění škod na koupališti způsobené silnou průtrží, která se přehnala přes obec. V roce 1985 obdržel chatový výbor čestné uznání za obětavou práci ve prospěch obce. V listopadu 1986 MNV v Bludově provedl instalaci a zapojení nového transformátoru u koupaliště, který zabezpečili pro chataře rovnoměrný příkon elektrického proudu.

Chataři si také zvolili chatový výbor chatové osady ve složení: Jiří Hroch, František Kašpar, František Kraus, Zdeněk Kyllar, Miroslav Kozák, Zdeněk Klimeš a Václav Riedl. Činnost a práci v chatové osadě řídí chatový výbor. V roce 1987 došlo k otevření nového provozu na koupališti. Při této příležitosti obdržela chatová osada čestné uznání MNV při budování obce.

V roce 1989 bylo provedeno rozšíření vodovodního řádu v chatové osadě na vlastní náklady majitelů chat č.23 a 24. Byla vybudována nová výpusť, byly provedeny výkopové práce a napojení na stávajíci vodovodní řád. Dále se uskutečnily brigády na úklid veřejného prostranství v osadě. V roce 1990 byla provedena příprava staveniště a postavení garáže u chaty č.19.Také u ostatních chat dochází k jejich menším či větším úpravám.

V letech 1992 – 1993 byla hlavní činnost zaměřena na vylepšení studny. Následně bylo odsouhlaseno připojení jednotlivých chat do vodovodního řádu. Toto napojení si prováděli chataři na vlastní náklady.

V roce 1994 na členské schůzi dochází  k obměně chatového výboru. Z výboru odcházejí František Kašpar,  František Kraus, Zdeněk Kyllar a Miroslav Kozák. Místo nich byli zvoleni Miroslav Svoboda, Ladislav Kobza a Vladimír Koudelka.

V roce 1995 je dokončeno zapojení většiny chat na vodovodní řád.  V roce 1996 proběhly na horním hřišti sportovní hry spojená se schůzí CB-čkářů. V roce 1997 dochází ke změně majitele chaty č.27 a mezi chataři se objevuje první zahraniční majitel pan Jürgen Giesel. Dochází k opravě horní cesty, která je financována chataři. Hlavním iniciátorem opravy cesty byl pan Riedl, který také zajistil potřebný materiál na tuto opravu. V rámci společenských akcí je uspořádáno posezení s muzikou a se zvěřinovým gulášem  chatě pana Jiřího Hrocha, náčelníka chatové osady

V roce 1998 dochází k rekonstrukci horního hřiště, je vybudován stánek a postavena udírna. Největší zásluhu na této rekonstrukci měl předseda chatové osady Jiří Hroch. Také dochází ke stavebním úpravám u chat č. 20 a 23. Tyto práce jsou dokončeny do konce roku.

Rok 1999 je ve znamení změny zeleně v chatové osadě. Dochází k vykácení starých a poškozených stromů na základě povolení obecního úřadu s podmínkou výsadby nové zeleně. Tato úprava byla provedena hlavně na svazích chatové osady a byla provedena výsadba nové zeleně. Pokračují údržbové práce na společných prostorách, dochází k vylepšení vodovodního řádu, jsou montovány termostaty do výpustí.

Od roku 2000 se v chatové osadě začínají pronajímat chaty. Tento trend u některých chat přetrvává až do současnosti. V letech 2001 až 2002 se provádí na chatové osadě běžné údržbové práce, údržba společné zeleně, údržbu horního hřiště, natírání laviček a stolů a sekání  trávy.

V průběhu roku 2003 dochází k další změně, tentokrát u chaty č.25. Novým majitelem se stává pan Sttemler, další zahraniční vlastník. Mění se způsob plateb za vodu – místo paušálu podle skutečného odběru.

V roce 2004 proběhlo vylepšení osvětlení hřiště a byla provedena rekonstrukce elektrické sítě a veřejného osvětlení chatové osady. Náklady na rekonstrukci elektrické sítě hradil obecní úřad. V tomto směru je potřeba mimojiné ocenit přístup obecního úřadu, zvláště pak tehdejšího starosty ing. Stona  při  spolupráci s chatovou osadou.

V roce 2005 probíhají oslavy ke 40 výročí založení chatové osady. Ve spolupráci s mysliveckým sdružení Hubert a KD Bludov byla uspořádána oslava s bohatou tombolou, vystoupením kouzelníka Jansy, hudební skupiny a prohlídkou chatové osady. Tato akce byla volně přístupná a zúčastnilo se jí i mnoho lidí i z Bludova a blízkého okolí. Pokračují pravidelné údržbové práce na společných prostorách.

Na výborové schůzi konané v roce 2006 bylo dohodnuto několik dalších bodů na zlepšení přístupové cesty od myslivny kolem chaty č.33. Za pomoci obecního úřadu, který dodal materiál, chataři (jmenovitě pan Hroch a pan Giesel) zajistili kameníka, vybudovali schody a upravili cestu. Tím se zlepšila celková přístupnost do chatové osady a to zvláště, když bylo po dešti.

V roce 2007  bylo největší událostí budování kanalizace v chatové osadě. V obci Bludov byla provedena výstavba nové kanalizace a chatová osada byla začleněna do plánů na zavedení kanalizace. Tato skutečnost končně změnila jednu nepříjemnou činnost chatařů, a to zajišťování fekálních vozů na vývoz jímek. Po dokončení výstavby kanalizace dochází k úpravám zeleně u chat, které byly poškozeny výkopy pro kanalizaci.

Na podzim roku 2007 bohužel dochází ke smutné události, kdy po těžké nemoci zemřel pan Jiří Hroch, náčelník a zakládající člen chatové osady. V návaznosti na tuto událost roce 2008 dochází na členské schůzi k volbě nového chatového výboru s volbou náčelníka. Na členské schuzi byl zvolen  nový výbor ve složení Vladimír Koudelka, Ladislav Verner, Václav Šimek, Václav Riedl a Ladislav Kobza. Na výborové schůzi byl novým náčelníkem zvolen Vladimír Koudelka. Také v tomto roce došlo ke změně majitele chata č.12.

V roce letech 2009 – 2010 došlo k rekonstrukci vodovodního řádu – tlakové nádoby a části čerpadla ve studni. Vzhledem k úsporám na nočním osvětlení dochází ke  snížení počtu světel pro osvětlení. Byla učiněna smlouva s obcí, která světla si budou platit chataři sami, a které budou odpojená. Tato úsporná opatření se dotkla i osvětlení na horním hřišti – odpojení světel. Zájem o zachování světel byl u chat č.19, 23, 24 a 27 – tyto světla zůstala zapojená se smlouvou na placení elektrické energie chataři.  Tím bylo zachováno dostatečné osvětlení chatové osady.

V roce 2011 na členské schůzi bylo konstatováno, že spodní část chatařů (chaty č.28 – 31 a 33) přestávají platit členský příspěvek a proto bylo rozhodnuto tyto chaty vyčlenit z chatové osady z důvodu jejich nezájmu o dění v chatové osadě. Také bylo provedeno značení dopravní značkou zákazu stání na točce z důvodu nerespektování dohod o parkováním na vlastním pozemku.

V roce 2012 dochází k prodeji pozemku nad chatou č.25. Novým majitelem se stává pan Řehák, který má zájem o postavení zahradního domku.

Zde si můžete prohlédnou dokumentační album kroniky chatové osady

Pár dobových fotografií z budování chatové osady

 

 

Nejnovější komentáře

    historie-05

    Archiv příspěvků